Shajarah Sharif

Silsilae Alia Nakshebandia Mujaddadia

1. Elahi Bohurmote Shafiul Muznabin Rahmatullil Alamin Hazrat Muhammadur Rasulullah (sm)

2. Elahi Bohurmote Khalifa e Rasulullah Hazrat Abu Baker Siddq (ra)
3. Elahi Bohurmote Saheb e Rasulillah Hazrat Salman Farsi (ra)
4. Elahi Bohurmote Hazrat Kasim bin Mohammad bin Abu Baker (ra)
5. Elahi Bohurmote Hazrat Imam Zafar Sadik (ra)
6. Elahi Bohurmote Hazrat Sultanul Arefin Baiyezid Bostami (rah)
7. Elahi Bohurmote Hazrat Khawza Abul Hasan Kharkani (rah)
8. Elahi Bohurmote Hazrat Khawza Abu Ali Farmedi (rah)
9. Elahi Bohurmote Hazrat Khawza Yusuf Hamdani (rah)
10. Elahi Bohurmote Hazrat Khawza e Jahan Abdul Khaliq Gezduwani (rah)
11. Elahi Bohurmote Hazrat Khawza Aref Rewgari (rah)
12. Elahi Bohurmote Hazrat Khawza Mahmud Anjir Fagnabi (rah)
13. Elahi Bohurmote Hazrat Khawza Ajinan Ali Ramitani (rah)
14. Elahi Bohurmote Hazrat Khawza Muhammad Baba Samsi (rah)
15. Elahi Bohurmote Hazrat Khawza Sayed Mir Kulal (rah)
16. Elahi Bohurmote Khaja e Khajegan Pir e Piran Hazrat Sayed Bahauddin Naksbandi (rah)
17. Elahi Bohurmote Hazrat Khawza Alauddin Attar (rah)
18. Elahi Bohurmote Hazrat Moulana Yakub Charkhi (rah)
19. Elahi Bohurmote Hazrat Khawza Obaidullah Ahrar (rah)
20. Elahi Bohurmote Hazrat Moulana Muhammad Zahed (Rah)
21. Elahi Bohurmote Hazrat Khawza Darbesh Muhammad (rah)
22. Elahi Bohurmote Hazrat Moulana Khajegi Amkangi (rah)
23. Elahi Bohurmote Hazrat Khawza Muhammad BakiBillah (rah)
24. Elahi Bohurmote Hazrat Imam e Rabbani Mujaddede Alf Sani Hazrat Shayekh Ahmad Faruki Serhindi (rah)
25. Elahi Bohurmote Alurwatul Uska Hazrat Khawza Muhammad Masum (rah)
26. Elahi Bohurmote Hazrat Sultanul Awlia Hazrat Shayekh Saifuddin (rah)
27. Elahi Bohurmote Hazrat Sayed Noor Muhammad Badawuni (rah)
28. Elahi Bohurmote Hazrat Shamsuddin Habibullah Mirza Mazhar Jane Janan Shahid (rah)
29. Elahi Bohurmote Mujaddede Miyatus Salise Ashar Nayebe Janab Khairul Bashar Khalifaye Khoda Murawaje Shariyate Mistafa Hazrat Moulana wa Saiyeduna Abdullah Almaruf Bogolam Ali Dehlavi (rah)
30. Elahi Bohurmote Hazrat Abu Sayed Dehlavi (rah)
31. Elahi Bohurmote Hazrat Shah Ahmad Sayed (rah)
32. Elahi Bohurmote Hazrat Haji Dost Muhammad Kandahari (rah)
33. Elahi Bohurmote Hazrat Khawza Muhammad Osman (rah)
34. Elahi Bohurmote Kaiyum e Jaman Hazrat Khawza Haji Muhammad Sirajuddin (rah)
35. Elahi Bohurmote Kaiyum e Jaman Kutbe Dawran Mahbub e Rabbul Alamin Hazrat Moulana wa Saiyeduna Abu Sayed Ahmad Khan (rah)
36. Elahi Bohurmote Saiyeduna Mursheduna Makhdulum Alam Hazrat Moulana Muhammad Abdullah (rah)
37. Elahi Bohurmote Saiyeduna Mursheduna Hazrat Moulana Khawza Khan Muhammad (rah)
38.  Elahi Bohurmote Saiyedi and Murshidi Hazrat Moulana Aziz Ahmad Saheb Madda zilluhul alibar Fakir Hakir Khakpaye Buzurgan Lashiye Miskin